Regulami konkursu

Regulamin „Konkursu na najciekawszą recenzję L'Occitane Au Brésil”


1. Postanowienia Ogólne

Organizatorem „Konkursu na najciekawszą recenzję L'Occitane Au Brésil” (dalej zwanym „Konkurs”) jest L’Occitane Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-822), przy ul. Poleczki 35, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000034064  (dalej zwanym „Organizator”).


1.1  Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.2  Konkurs nie stanowi gry losowej, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540, z późn. zm.) i jest prowadzony zgodnie z art. 919 w związku z art. 921 Kodeksu Cywilnego.

1.3  Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora – L’ Occitane Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa oraz na stronie www.loccitane.pl.

1.4  W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu.

1.5  Konkurs organizowany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

1.6  Konkurs odbywa się w terminie od 5 czerwca 2014 do 25 czerwca 2014 r. do godz. 23:59.

1.7     Uprawnione do udziału w Konkursie są osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, należące do Prowansalskiego Klubu Piękna L’Occitane, które w okresie od dnia 5 czerwca 2014 r. do dnia 25 czerwca 2014 r. napiszą recenzję produktów z linii Jenipapo i Vitoria Regia, która zostanie zamieszczona na stronie www.loccitane.pl i zaktualizują swoje dane osobowe.

1.8  Napisanie recenzji na stronie jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem  i jego akceptacją.

1.9  Potwierdzeniem udział w Konkursie będzie umieszczona nas stronie Organizatora recenzja.


2. Warunki uczestnictwa

2.1 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest napisanie recenzji jednego z produktów z nowych linii Au Bresil w dniach od 5 czerwca 2014 do 25 czerwca 2014 r. do godz. 23:59. Aktualizacja danych może się odbyć poprzez wypełnienie formularza na stronie www.loccitane.pl.


3. Nagrody

3.1 Autor najciekawszej recenzji otrzyma zestaw produktów L’Occitane w skład, którego wchodzi woda kolońska Dzienny Kwiat Vitória-Régia 100ml, mleczko do ciała Dzienny Kwiat Vitória-Régia 250ml i krem do rąk Dzienny Kwiat Vitória-Régia 30ml. Organizator zastrzega sobie prawo do zamienienia nagrody bez podania przyczyny.

3.2 Nagroda może być przyznana wyłącznie autorowi najciekawszej recenzji wyłonionemu przez jury.

3.3 W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzcą jest osoba, która nie spełnia warunków określonych w pkt. 1.4; 1.7 Regulaminu, osoba taka traci prawo do Nagrody.


4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, POWIADOMIENIE O WYNIKACH, ODBIÓR NAGRODY

4.1 Zwycięzcę konkursu wyłoni jury złożone z przedstawicieli Organizatora. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 30 czerwca 2014 r. w siedzibie Organizatora.

4.2 Jeżeli po weryfikacji laureata okaże się, że nie spełnia warunków określonych w niniejszym regulaminie Konkursu, utraci prawo do Nagrody.

4.3 Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

4.4 Autor najlepszej recenzji zostanie poinformowany o wygranej poprzez wiadomość e-mailową.

4.5 Dodatkowo wynik Konkursu będzie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na stronie www.loccitane.pl.

4.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nieodebraniem Nagrody wynikające z błędnego podania przez laureata jego danych.

5. Postanowienia końcowe

5.1 Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

5.2 W przypadku zmiany adresu e-mail podanego przez Uczestnika w Serwisie, Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora o zmianie.

5.3 Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

5.4 Niezależnie od pkt. 5.3 powyżej Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Promocji Uczestnika, który w ocenie Organizatora naruszy ogólne zasady obowiązujące w Serwisie zwane "etykietą", naruszy dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.

5.5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie konkursowej oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.

5.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora Nagrody w związku z prowadzeniem Promocji.