REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Czerwcowy prezent online”

1. Postanowienia ogólne
1.1. Akcja promocyjna prowadzona będzie pod nazwą „Czerwcowy prezent online” (dalej zwana: Akcją promocyjną).
1.2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest L’Occitane Polska Sp. z o.o. Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000034064, NIP: 5252178266 (zwana dalej „L’Occitane”).

2. Zasady akcji promocyjnej
2.1. W Akcji promocyjnej mogą wziąć udział osoby (dalej zwane Uczestnikiem), które spełniły następujące warunki:
2.1.1. dokonały w sklepie Organizatora zakupu co najmniej dwóch produktów.
2.1.2. Otrzymały wiadomość email od firmy L’Occitane z ofertą.
2.2. Akcja promocyjna nie łączy się z promocjami i akcjami organizowanymi przez Organizatora:
2.2.1. Z promocją GWP, z promocją Welcome, z promocją Urodzinową, z voucherem L’Occitane 30 zł, z produktami wyprzedażowymi.
2.3. Akcja promocyjna trwa od 15 do 17 czerwca 2016r. w sklepie internetowym L’Occitane www.loccitane.pl
2.4. Uczestnik przystępujący do Akcji promocyjnej powinien zapoznać się niniejszym Regulaminem i przystępując do Akcji promocyjnej wyrazić zgodę na jego obowiązywanie. Udział w Akcji promocyjnej oznacza akceptację przez Uczestnika niniejszego Regulaminu
2.5. Akcja promocyjna polega na przyznaniu Uczestnikowi prawa do otrzymania darmowego zestawu produktów o wartości 72 zł przy zakupie co najmniej dwóch produktów za pośrednictwem strony www.loccitane.pl .
2.6. Oferta jest ważna do wyczerpania zapasów.

3. Procedura składania i rozpatrywania reklamacji
3.1. Reklamacje dotyczące zasad Akcji promocyjnej mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na podany powyżej adres Organizatora, w czasie trwania Akcji promocyjnej oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia Akcji promocyjnej z dopiskiem „Reklamacja dotycząca Akcji Promocyjnej – Czerwcowy prezent online”.
3.2. Do reklamacji dołączona musi zostać kopia paragonu fiskalnego potwierdzająca zakup zestawów w czasie trwania Akcji promocyjnej, opis zarzutów Uczestnika i jego dane adresowe umożliwiające udzielenie przez Organizatora odpowiedzi na reklamację.
3.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez trzyosobową komisję powołaną przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez Organizatora kompletnej reklamacji.

4. Postanowienia końcowe
4.1. Regulamin Akcji promocyjnej będzie dostępny na stronie www.loccitane.pl.
4.2. W sprawach nieuregulowanych obowiązują właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego