Regulamin konkursu na najciekawszą opinię o produktach z linii Immortelle

Regulamin Konkursu „Najlepsza opinia o produktach z linii Immortelle”

1. Postanowienia Ogólne


1.1 Organizatorem Konkursu „Najlepsza opinia o produktach z linii Immortelle” (dalej „Konkurs”) jest L’Occitane Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-822), przy ul. Poleczki 21, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 34064, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, wysokość kapitału zakładowego Spółki 3 754 000,00 zł, NIP 525-21-78-266 Regon 016261811 (dalej: „Organizator”).

1.2 Konkurs odbywa się w terminie od 20 sierpnia do 02  września 2013 r. do godz. 00:00 i jest prowadzony
w serwisie internetowym http://pl.loccitane.com, (dalej: „Serwis”).

1.3 Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania w Polsce. która posiada swoje konto na stronie http://pl.loccitane.com.

1.4 W przypadku osób nieposiadających Profilu w Serwisie, w celu udziału w Konkursie konieczne jest dokonanie przez takie osoby rejestracji w Serwisie, zgodnie z zasadami wskazanymi w Serwisie.

1.5 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, L’Occitane Polska Sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

1.6 Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnicy Konkursu oświadczają, iż akceptują zasady zawarte
w niniejszym Regulaminie.

1.7 Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.


2. Warunki uczestnictwa

 

2.1 Od dnia 20 sierpnia do 02 września  br. należy zamieścić w Serwisie opinię na temat wybranego produktu z linii Immortelle.

2.2 Najpóźniej 10 września Komisja według uznania wyłoni 3 zwycięzców, których opinie będą najciekawsze i najbardziej oryginalne. Komisja będzie składała się z trzech osób ze strony organizatora.


3. Nagrody

 

3.1 Nagrody w Konkursie ufundował L’Occitane Polska Sp. z o. o.

3.2 Nagrodami w Konkursie są 3 zestawy kosmetyków z linii Immortelle dostosowane do potrzeb skóry Zwycięzcy. W skład każdego zestawu wchodzi Krem 50ml (dopasowany do cery) oraz Drogocenna Woda Esencjonalna 200ml.


4. Rozstrzygnięcie Konkursu i wydanie Nagród

 

4.1 W terminie do 10 września 2013 przyznania nagród dokona komisja powołana przez L’Occitane Polska Sp. z o.o. (dalej: „Komisja”).

4.2 Komisja dokonuje wyboru zwycięzców.

4.3 W dniu ogłoszenia zwycięzców Konkursu Organizator wyśle na adres e-mail Zwycięzcy podany przez niego
w Serwisie potwierdzenie wygrania Nagrody oraz prośbę o podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu, pod który Organizator prześle Nagrody.  Zwycięzca pod rygorem utraty prawa do Nagrody zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania wiadomości o wygranej w Konkursie poprzez przesłanie do Organizatora e-maila zawierającego w treści potwierdzenie otrzymania wiadomości o wygranej w Konkursie oraz zobowiązany jest do podania danych w celu umożliwienia komunikacji. W przypadku niepodania przez Zwycięzcę pełnych danych niezbędnych do przekazania Nagrody w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od Organizatora, Zwycięzca traci prawo do Nagrody, a Organizator nie jest zobowiązany do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi. Organizator przyznaje sobie prawo do weryfikacji prawdziwości danych osobowych, podanych przez zwycięzcę konkursu.

4.4 Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną Nagrodę.

4.7 Nagroda może być przyznana wyłącznie wyłonionemu zwycięzcy.

4.8 W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzcą jest osoba, która nie spełnia warunków określonych w pkt. 1.3; 1.4 Regulaminu, osoba taka traci prawo do Nagrody.

4.9 Po zakończeniu Konkursu i wyłonieniu Zwycięzców na Stronie konkursowej pojawi się informacja o tym.


5. Postępowanie reklamacyjne

 

5.1 Wszelkie reklamacje w związku z uczestnictwem w Konkursie powinny być zgłaszane w formie pisemnej oraz przesyłane listem poleconym na adres: L’Occitane Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa,
 z dopiskiem „Najlepsza opinia o produktach z linii Immortelle”,  w okresie trwania Konkursu oraz w terminie 7 dni od jego zakończenia (decyduje data stempla pocztowego). Dla oceny zachowania terminu Organizator bierze pod uwagę datę stempla pocztowego.

5.2 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.

5.3 W terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji Organizator prześle Uczestnikowi ostateczną informację
o sposobie rozpatrzenia reklamacji.


6. Dane osobowe

 

6.1 Administratorem danych osobowych podanych przez Zwycięzców jest L’Occitane Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-822), przy ul. Poleczki 21. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2002r. Nr. 101 poz.926 z późn. zm.)

6.2 Przetwarzanie danych osobowych zostało powierzone L’Occitane Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-822), przy ul. Poleczki 21 zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych.

6.3 Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wysyłki Nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

6.4 Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Konkursu, chyba że Uczestnik wyrazi dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez L’Occitane Polska Sp. Z o.o. Organizator przyznaje sobie prawo do weryfikacji prawdziwości danych osobowych, podanych przez zwycięzców konkursu.


7. Postanowienia końcowe

 

7.1 Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

7.2 W przypadku zmiany adresu e-mail podanego przez Uczestnika w Serwisie, Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora o zmianie.

7.3 Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

7.4 Niezależnie od pkt. 7.3 powyżej Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który w ocenie Organizatora naruszy ogólne zasady obowiązujące w Serwisie zwane "etykietą", naruszy dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.

7.5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie konkursowej oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.

7.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora Nagrody w związku z prowadzeniem Konkursu.