REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„SPECJALNA PROMOCJA FACEBOOK”1. Postanowienia ogólne
1.1. Akcja promocyjna prowadzona będzie pod nazwą „SPECJALNA PROMOCJA FACEBOOK” (dalej zwana: Akcją promocyjną).
1.2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest L’Occitane Polska Sp. z o.o. Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000034064, NIP: 5252178266 (zwana dalej „L’Occitane”).

2. Zasady akcji promocyjnej
2.1. W Akcji promocyjnej mogą wziąć udział osoby (dalej zwane Uczestnikiem), które spełniły następujące warunki:
2.1.1. dokonały w sklepie Organizatora co najmniej jednego zakupu i zapisały się do Prowansalskiego Klubu Piękna lub już są jego członkami.
2.1.2. powiedziały sprzedawcy kod dostępny na stronie promocji, jeśli dokonują zakupu w sklepie stacjonarnym.
2.1.3. użyły kodu dostępnego na stronie promocji, jeśli dokonują zakupu w sklepie internetowym.
2.2. Akcja promocyjna nie łączy się z promocjami i akcjami organizowanymi przez Organizatora:
2.2.1. Z promocją GWP, z promocją Welcome, z promocją Urodzinową, z voucherem L’Occitane 30 zł, z produktami wyprzedażowymi.
2.3. Akcja promocyjna trwa od 8 kwietnia do 18 kwietnia 2016 r. w sklepach stacjonarnych L’Occitane oraz w sklepie internetowym L’Occitane lub do wyczerpania zapasów.
2.4. Uczestnik przystępujący do Akcji promocyjnej powinien zapoznać się niniejszym Regulaminem i przystępując do Akcji promocyjnej wyrazić zgodę na jego obowiązywanie. Udział w Akcji promocyjnej oznacza akceptację przez Uczestnika niniejszego Regulaminu
2.5. Akcja promocyjna polega na przyznaniu Uczestnikowi prawa do otrzymania za darmo dwóch kremów do rąk 10 ml o wartości 10 zł każdy przy dowolnym zakupie.

3. Procedura składania i rozpatrywania reklamacji
3.1. Reklamacje dotyczące zasad Akcji promocyjnej mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na podany powyżej adres Organizatora, w czasie trwania Akcji promocyjnej oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia Akcji promocyjnej z dopiskiem „Reklamacja dotycząca Akcji Promocyjnej – SPECJALNA PROMOCJA FACEBOOK”.
3.2. Do reklamacji dołączony musi zostać dowód zakupu potwierdzający zakup zestawów w czasie trwania Akcji promocyjnej, opis zarzutów Uczestnika i jego dane adresowe umożliwiające udzielenie przez Organizatora odpowiedzi na reklamację.
3.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez trzyosobową komisję powołaną przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez Organizatora kompletnej reklamacji.

4. Postanowienia końcowe
4.1. Regulamin Akcji promocyjnej będzie dostępny w sklepach L’Occitane biorących udział w Akcji promocyjnej.
4.2. W sprawach nieuregulowanych obowiązują właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.