REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
"Facebook Sampling”


 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin, (zwany w dalszej części „Regulaminem”), określa warunki i zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej określonej poniżej.
1.2. Akcja promocyjna prowadzona będzie pod nazwą „Facebook Sampling” (dalej zwana: „Akcją promocyjną”).
1.3. Organizatorem Akcji promocyjnej jest L’Occitane Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000034064, wysokość kapitału zakładowego: 3 754 000,00 zł, NIP: 5252178266 (zwana dalej „L’Occitane” lub „Organizatorem”).

2. Warunki Akcji promocyjnej

2.1. W Akcji promocyjnej może wziąć udział osoba (dalej zwana Uczestnikiem), która spełniła następujące warunki:
2.1.1. jako użytkownik portalu społecznościowego Facebook kliknęła w reklamę L’Occitane i została przekierowana do formularza internetowego oraz
2.1.2. wypełniła formularz internetowy (podała swój, istniejący adres e-mail), dokonała w sklepie internetowym Organizatora dowolnego zakupu oferowanych tam towarów i zarejestrowała się do Prowansalskiego Klubu Piękna lub
2.1.3. wypełniła formularz internetowy (podała swój, istniejący adres e-mail) i zarejestrowała się do Prowansalskiego Klubu Piękna w sklepie stacjonarnym Organizatora oraz
2.1.4. otrzymała na podany adres e-mail wiadomość z indywidualnym kodem.
2.2. Akcja promocyjna polega na przyznaniu Uczestnikowi spełniającemu warunki opisane w punkcie 2.1. prawa do jednokrotnego otrzymania nieodpłatnego produktu o wartości 42 zł serum na noc Immortelle Reset 5 ml.
2.3. W celu uzyskania ww. nieodpłatnego produktu Uczestnik winien podać kod, o którym mowa w punkcie 2.1.4. Kod można zrealizować w sklepie internetowym Organizatora nabywając jednocześnie dowolny produkt lub w sklepie stacjonarnym Organizatora okazując go bez konieczności dokonywania zakupu jakiegokolwiek towaru.
2.4. Akcja promocyjna ma miejsce w dniach od 19.09.2018 do 14.10.2018 lub do wyczerpania zapasów w sklepach stacjonarnych L’Occitane na terenie Polski oraz w sklepie internetowym Organizatora.
2.6. Uczestnik przystępujący do Akcji promocyjnej powinien zapoznać się niniejszym Regulaminem i przystępując do Akcji promocyjnej wyrazić zgodę na jego obowiązywanie albo poprzez złożenie wyraźnego oświadczenia o jego akceptacji w postaci zaznaczenia okienka o treści „Oświadczam, że akceptuję regulamin Akcji promocyjnej „Facebook Sampling”, zamieszczony na stronie pl.loccitane.com, w siedzibie spółki oraz sklepach L’Occitane sp. z o.o.”, albo poprzez przystąpienie Uczestnika do udziału w Akcji promocyjnej, co oznacza akceptację przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

3. Procedura składania i rozpatrywania reklamacji

3.1. Reklamacje dotyczące zasad Akcji promocyjnej mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na podany powyżej adres Organizatora, w czasie trwania Akcji promocyjnej oraz w okresie 30 dni od dnia zakończenia Akcji promocyjnej z dopiskiem „Reklamacja dotycząca Akcji Promocyjnej – FACEBOOK SAMPLING”.
3.2. Do reklamacji dołączona musi zostać kopia paragonu fiskalnego potwierdzająca zakup towarów w czasie trwania Akcji promocyjnej uprawniających do uczestnictwa w Akcji promocyjnej lub dowód rejestracji do Prowansalskiego Klubu Piękna, opis zarzutów Uczestnika i jego dane adresowe umożliwiające udzielenie przez Organizatora odpowiedzi na reklamację.
3.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez trzyosobową komisję powołaną przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez Organizatora kompletnej reklamacji.

4. Postanowienia o ochronie danych Uczestników

4.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji promocyjnej jest L’Occitane.
4.2. Regulamin Akcji promocyjnej będzie traktowany jako zaakceptowany przez Uczestnika z chwilą dokonania przez Uczestnika zakupu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Akcji promocyjnej, o których mowa w zdaniu pierwszym będzie odbywało się zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016), w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
4.3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, na przetwarzanie których wyraził zgodę, jak również ich poprawiania oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania (w sytuacji gdy przetwarzanie dokonywane jest w celach innych niż wykonanie umowy – na podstawie odrębnej zgody Uczestnika), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Uczestnik ma ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4.4. W związku z celami, dla których Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników, odbiorcą ich danych osobowych mogą być podmioty uczestniczące w realizacji obowiązków wynikających z Regulaminu (firmy współpracujące z Organizatorem w przygotowaniu Akcji promocyjnej), a także podmioty pośredniczące w działaniach wykonywanych przez Organizatora, np. dostawcy usług IT, agencje marketingowe lub kancelarie prawne.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Regulamin Akcji promocyjnej będzie dostępny w sklepach stacjonarnych L’Occitane oraz w sklepie internetowym Organizatora na www.pl.loccitane.com.
5.2. W sprawach nieuregulowanych obowiązują właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.