Terms and Conditions of L'OCCITANE Web Service1. Postanowienia ogólne
2 Podstawowe definicje
3 Rodzaje i zakres świadczonych usług
4 Zawarcie umowy o świadczenie Usług
5 Sposób realizacji zamówień
6 Zasady płatności
7 Odstąpienie od Umowy oraz szczegółowa procedura zwrotu towarów
8 Zasady postępowania reklamacyjnego
9 Rękojmia i gwarancja
10 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym w celu prawidłowego korzystania z Usług elektronicznych
11 Czas trwania umowy
12 Odpowiedzialność kontraktowa
13 Zasady przetwarzania danych osobowych
14 Postanowienia końcowe

1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług realizowanych za pośrednictwem serwisu sprzedażowego znajdującego się na stronie: pl.loccitane.com, zwanego dalej Serwisem.
2. Regulamin określa ponadto zasady prawa i obowiązki administratora Serwisu, zwanego dalej: Usługobiorcą oraz klientów Serwisu, zwanych dalej Usługobiorcami, jak również zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców.
3. Usługobiorcy powinni zapoznać się z niniejszym Regulaminem w każdym przypadku zamiaru korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Serwisu, także w razie zamiaru skorzystania z Usług niewymagających zarejestrowania ani zgłoszenia.
4. W przypadku Usług, w tym wymagających jak i niewymagających zarejestrowania lub zgłoszenia, Usługodawca stwarza Usługobiorcom możliwość uprzedniego zapoznania się z treścią Regulaminu, a Usługodawca rekomenduje Usługobiorcom każdorazowe zapoznawanie się z treścią Regulaminu przed podjęciem decyzji o zamiarze skorzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Serwisu .
5. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin jest dostępny również w siedzibie Usługodawcy, wskazanej w § 2 ust. 1 Regulaminu.
6. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili zawarcia umowy.
7. Umożliwienie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą, oraz na podstawie Regulaminu.
8. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z siecią Internet. Usługobiorców obowiązuje zakaz dostarczania poprzez Serwis jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

2 Podstawowe definicje
1. Usługodawca – L'Occitane Polska Sp. z o.o. , z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034064, z kapitałem zakładowym w wysokości 3 754 000 złotych (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące), NIP 525-21-78-266, Regon 016261811.
2. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera z Usługodawcą umowę na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin.
3. Usługi elektroniczne - Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin, tj. usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
4. Sprzedawca – Usługodawca w zakresie w jakim prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Serwisu,
5. Kupujący – Usługobiorca dokonujący zakupu produktów za pośrednictwem Serwisu,
6. Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
7. Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu PayU.pl lub innych systemów płatności on- line;

3 Rodzaje i zakres świadczonych usług
1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Usługodawca świadczy usługi polegające na sprzedaży produktów marki L’OCCITANE znajdujących się w ofercie Usługodawcy.
2. Oferta świadczenia Usług elektronicznych jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług elektronicznych bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców, z zachowaniem praw nabytych przez tych Usługobiorców, którzy wnieśli skutecznie opłatę na poczet świadczenia danej Usługi.
3. Produkty sprzedawane w ramach świadczonych Usług spełniają wymagania prawa polskiego. Sprzedawca zwraca uwagę na możliwość obowiązywania odmiennych regulacji prawnych w innych krajach niż Polska, co Kupujący powinien uwzględnić przy decyzji o wysyłce produktu do innego kraju niż Polska. Kupujący ma obowiązek sprawdzić w stosownych urzędach kraju, do którego zamierza produkty wywieźć lub przekazać, czy produkty, jakie zamierza zamówić, mogą być do tego kraju importowane.

4 Zawarcie umowy o świadczenie Usług
1. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na przeglądaniu zawartości Serwisu następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Usługobiorcę.
2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi wymaga wysłania prawidłowo wypełnionego formularza w postaci elektronicznej za pośrednictwem Serwisu.
3. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę otrzymania poprawnie wypełnionego formularza, które dokonywane jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Usługobiorcy podany w formularzu.
4. Usługodawca zaleca Kupującemu zachowanie maili potwierdzających zawarcie umowy na nośniku papierowym lub informatycznym.
5. Osoba wysyłająca formularz do Usługodawcy, która nie występuje w imieniu własnym, zobowiązana jest posiadać i na życzenie Usługodawcy przedstawić, stosowne umocowanie do zawarcia umowy w imieniu właściwego Usługobiorcy.
6. Usługobiorcy mogą uzyskać pomoc kontaktując pod numerem telefonu: +48 698 129 758 od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@loccitane.com.pl.

5 Sposób realizacji zamówień
1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili ostatecznego zatwierdzenia i przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia złożonego przez Kupującego. Fakt złożenia zamówienia zostanie automatycznie potwierdzony przez system drogą elektroniczną.
2. Sprzedawca nie później niż w chwili dostarczenia zamówionych produktów przekazuje Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku.
3. W zamówieniu złożonym lub wypełnionym w języku polskim należy podać adres płatnika. Jeżeli adres dostawy jest inny niż adres płatnika, należy dodatkowo wpisać adres odbiorcy.
4. Jeśli zamówiony produkt jest już w sprzedaży, sklep przygotuje zamówienie w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, a firma kurierska dostarczy go pod wskazany adres w ciągu kolejnych 2 dni roboczych,
5. Przesyłki są doręczane w godzinach od 9.oo do 17.oo w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku.
6. W szczególnych przypadkach: strajki, kataklizmy, działania sił wyższych lub innych z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy, wysyłka zostanie zrealizowana w najszybszym możliwym terminie.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia lub jego części w przypadku braku zamówionego produktu lub w wypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 6, o czym Kupujący zostanie powiadomiony telefonicznie lub drogą mailową. Zamówienia będą realizowane według kolejności wpływania zamówień.
8. Oferta sprzedaży poszczególnych produktów jest ważna tak długo, jak produkty te są oferowane w Serwisie, aż do wyczerpania zapasów. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień, która następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych odpowiednio promocją lub wyprzedażą.
9. Kupujący lub odbiorca Zamówienia powinien przy dostawie sprawdzić stan przesyłki.
10. W przypadku nieprawidłowości stwierdzonych w obecności kuriera, należy odmówić odbioru przesyłki i bezzwłocznie przedstawić kurierowi wszystkie zastrzeżenia odnośnie stwierdzonej nieprawidłowości. Zastrzeżenia te winny być złożone przez Kupującego lub odbiorcę zamówienia na dokumencie i podpisane przez kuriera. Odmowę odbioru należy zgłosić w Dziale Obsługi Klienta pod numerem +48 698 129 758.
11. W sytuacji, o której mowa w ust. 10 Sprzedawca niezwłocznie uzgodni z Kupującym sposób załatwienia sprawy.
12. W wypadku, gdy Kupujący nie odbierze wysłanego produktu, Sprzedawca ma prawo zażądać od Kupującego zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej.
13. W przypadku wystawienia przez Sprzedawcę Faktury, zostanie wysłana Kupującemu pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
14. Składając zamówienie za pośrednictwem Serwisu, Kupujący oświadcza, że ma zdolność do czynności prawnych do zaciągania zobowiązań w tym zakresie. W związku z powyższym, jeżeli osoba nie posiadająca choćby ograniczonej zdolności do czynności prawnych zamawia Produkt za pośrednictwem Serwisu, jej opiekunowie prawni (w szczególności rodzice lub opiekunowie) ponoszą pełną odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązanie , w tym za zapłatę ceny.

6 Zasady płatności
1. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty mogą się różnić i każdorazowo będą określane w Serwisie, formularzu zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
2. Jeżeli co innego nie wynika z pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, lub jeżeli Sprzedawca nie wskaże innego sposobu rozliczenia, w sposób opisany w ust. 1, Usługobiorca ma do wyboru następujące sposoby płatności:
1) kartą kredytową– realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia obciążenia rachunku Kupującego.
2) płatność przy odbiorze – o ile liczba przesyłek nieodebranych nie przekracza 5% wszystkich wysłanych do Usługobiorcy przesyłek z ostatnich 12 m-cy.
3. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest dokonywanie płatności następującymi kartami bankowymi (kredytowymi i debetowymi): VISA, MasterCard, Diners, American Express, Maestro
4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zwierają podatek VAT. Cena podana przy każdym zamówieniu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
5. Usługodawca dolicza do przesyłek opłatę za przesyłkę kurierską w kwocie 9,90zł brutto. Koszty dostawy będą Kupującemu podane każdorazowo przed złożeniem Zamówienia przez Kupującego.
6. Usługodawca może zmienić oferowane opcje oraz wysokość opłat za dostawy w dowolnej chwili, przy czym forma i wysokość opłat za dostawę zaakceptowana przez Kupującego w chwili składania zamówienia będzie wiążąca dla umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego zamówienia przez Kupującego. W szczególności Usługodawca może uzależnić dostępność dla Kupującego opcji „płatność przy odbiorze” od spełnienia określonych warunków takich jak przestrzeganie Regulaminu, odbieranie przesyłek z zamówionymi produktami.
7. Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację zamówienia i/lub dostawy, w przypadku braku zapłaty lub częściowej zapłaty należności przez Kupującego, jak również w przypadku uzasadnionego incydentu związanego z płatnością, oszustwa lub próby oszustwa w związku z korzystaniem z Serwisu.
8. W celu złożenia zamówienia z wysyłką za granicę Kupujący powinien zadzwonić do Biura Obsługi Klienta +48 698 129 758 lub wysłać e-mail na sklep@loccitane.com.pl w celu ustalenia kosztów dostawy.

7 Odstąpienie od Umowy oraz szczegółowa procedura zwrotu towarów
1. Kupujący, aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia objęcia produktu w posiadanie poinformować w sposób jednoznaczny (pismo wysłane pocztą na adres wskazany w §2 ust. 1 lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@loccitane.com.pl podając w tytule wiadomości: „Odstąpienie + nr zamówienia) Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia dołączając dowód dokonania zakupu za pośrednictwem Serwisu.
2. Prawo odstąpienia nie może być wykonane w odniesieniu do produktów, które zostały rozpakowane po dostawie i które nie mogą być zwrócone ze względu na konieczność zapewnienia higieny i ochrony zdrowia. Kupujący jest informowany odnośnie braku możliwości odstąpienia od umowy zakupu produktów, które zostały rozpakowane i których ponowne wprowadzenie do obrotu przez rodziłoby ryzyko w zakresie higieny i ochrony zdrowia konsumentów (np. produkty sterylne, produkty do pielęgnacji skóry).
3. Kupujący ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Produkty nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
4. Zwrotu należy kierować na adres: L'Occitane Polska Sp. z o.o., ul. Floriańska 14, 33–332 Kraków. Na przesyłce powinien być napis "Zwrot".
5. Odstępujący od umowy odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
6. Po otrzymaniu przesyłki zwrotnej, odstępującemu od umowy, należy się zwrot ceny towaru powiększony, o koszt jego wysyłki poniesiony przy zakupie – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Usługodawca nie ponosi kosztu opłat pocztowych zwracanych towarów.
7. Sprzedawca ma prawo powstrzymać się ze zwrotem ceny do momentu otrzymania zwracanych produktów.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
L’OCCITANE sp. z o.o.
ul. Floriańska 14, 33–332 Kraków
e-mail: sklep@loccitane.com.pl tel. +48 698 129 758
Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
...................................................................
Data zawarcia umowy/odbioru:
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
Adres konsumenta(-ów):
Podpis konsumenta(-ów):
Data:

8 Zasady postępowania reklamacyjnego
1) Reklamacje Kupujący może składać w formie elektronicznej na adres: sklep@loccitane.com.pl lub pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Sprzedawcy, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
2) Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko (nazwę), adres pocztowy Kupującego oraz załączony stosowny dowód zakupu, np. paragon, fakturę, wydruk z terminala płatniczego, wyciąg bankowy itp.
3) Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Brak odpowiedzi Sprzedawcy na reklamację w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim uważa się za jej uznanie.
4) Sprzedawca ma prawo zwrócić się o informację na temat tożsamości Kupującego lub odbiorcy zamówienia oraz dokonać weryfikacji, czy osoba zgłaszająca reklamację jest osobą uprawnioną do jej zgłoszenia.
5) Sprzedawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
6) O decyzji Sprzedawcy Kupujący zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.
7) W przypadku ustalenia zasadności reklamacji Kupujący odsyła towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres: L'Occitane Polska Sp. z o.o., ul. Floriańska 14, 33–332 Kraków.
8) Wszelkie problemy związane z zamówieniem można też zgłaszać pod numerem telefonu: +48 698 129 758 lub na adres e-mail: sklep@loccitane.com.pl
9) Sprzedawca nie jest zobowiązany i nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązywanie sporów z konsumentami w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823). Jeżeli wskutek złożenia reklamacji wniesionej przez Kupującego będącego konsumentem, spór pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Kupującemu będącemu konsumentem na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

9 Rękojmia i gwarancja
1. Sprzedawca dostarcza Kupującemu produkty bez wad. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi realizowana jest stosownie do postanowień Kodeksu cywilnego.
2. W przypadku, gdy produkty będą posiadały gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, informacje o warunkach gwarancji będą umieszczone przy opisie produktu i/lub dostarczone wraz z produktem.

10 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym w celu prawidłowego korzystania z Usług elektronicznych
1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług elektronicznych, Usługobiorcy powinni dysponować:
a) systemem operacyjnym Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8, dla iPada z systemem iOS 5.0 lub wyższym, dla Androida urządzenie z systemem Android w wersji 2.3. lub wyższej,
b) Konfiguracja komputera: procesor Pentium II lub lepszy o prędkości taktowania co najmniej 400 MHz, min.128 MB pamięci RAM
c) łącze internetowe dowolne,
d) przeglądarka internetowa : dowolna;
2. Usługodawca zastrzega, że w trakcie korzystania z Usługi dostępnej z wykorzystaniem teleinformatycznej transmisji danych, mogą zaistnieć pozostające poza kontrolą Usługodawcy obiektywne okoliczności i czynniki mające wpływ na możliwość korzystania z usługi tj. warunki pogodowe, nieprawidłowa instalacja, niedostateczna jakość sygnału, usterka lub awaria sieci teleinformatycznej.

11 Czas trwania umowy
1. Umowy zawieranie przez usługodawcę są zawierane na czas niezbędny do ich realizacji.
2. Umowa o świadczenie Usług polegających na przeglądaniu zawartości Serwisu rozwiązuje się w momencie zaprzestania korzystania z Serwisu.

12 Odpowiedzialność kontraktowa/strong>
1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.
2. Obowiązkiem Stron jest przestrzeganie postanowień Regulaminu.
3. Działanie lub zaniechanie Strony w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem może powodować powstanie szkód.
4. Naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu jak i inne działanie zawinione Strony może stanowić podstawę do zaprzestania świadczenia Usług.
5. Usługodawca zastrzega, że wykorzystywanie przez Usługobiorcę danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia Usług do innych celów niż realizacja usługi, w tym w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp. wymaga uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy.
5. Usługodawca zastrzega, że przestrzega polityki ochrony danych osobowych i nie wyraża zgody na jakiekolwiek ujawnianie danych osobowych wbrew właściwym przepisom.
4. Usługodawca zastrzega, że nie jest autorem treści zamieszczonych na stronach internetowych umieszczonych na innych domenach, do których linki mogą zostać umieszczone w Serwisie i nie daje gwarancji, że treści tam zamieszczone są/będą aktualne.

13 Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Usługobiorca, dokonując zgłoszenia, rejestracji lub zamówienia za pośrednictwem Serwisu, dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do realizacji Usług.
2. W ramach świadczenia Usług na podstawie niniejszego Regulaminu oraz zgody Usługobiorcy, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.), do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usługi oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usługi.
3. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Usługi w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
4. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
1) nazwisko i imiona Usługobiorcy,
2) imię i nazwisko osoby upoważnionej do odebrania przesyłki (jeśli potrzebne),
2) adres zamieszkania lub pobytu,
4) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu,
5) adres poczty elektronicznej,
6) numer telefonu.
5. Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Usługobiorcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
6. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usług na podstawie niniejszego Regulaminu (dane eksploatacyjne):
a) oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
d) informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę Usług.
7. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
8. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych Usługobiorcy. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
9. Usługobiorca ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
10. Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców innym podmiotom.

14 Postanowienia końcowe
1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z Regulaminem.
2. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia należności za Usługi w terminie i w sposób określony przez Usługodawcę dla danej Usługi.
3. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę zaoferowanych Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
4. Usługodawca zastrzega, że materiały zamieszczone w Serwisie, objęte są ochroną prawną, w tym wynikającą z majątkowych praw autorskich, czy praw własności przemysłowej. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji złożonego zamówienia jest L'Occitane Polska Sp. z o.o. , z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034064, z kapitałem zakładowym w wysokości 3 754 000 złotych (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące), NIP 525-21-78-266, Regon 016261811.
6. Usługobiorca może wyrazić także zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących Produktów i Usług Usługodawcy. Zgoda może zostać w każdym czasie odwołana poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Usługodawcy wskazany w Regulaminie.
7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług na zasadach ogólnych z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek działania (nawet możliwego do przewidzenia) osoby trzeciej, z winy Kupującego lub wskutek Siły Wyższej Usługodawca zajmie stanowisko i poinformuje niezwłocznie o tej okoliczności Kupującego w sposób przyjęty z danym Kupującym.
8. Informacje dostępne w Serwisie nie zawierają bez żadnej bezpośredniej lub domniemanej gwarancji odnośnie ich kompletności, dokładności, aktualności, autentyczności dostępności lub wiarygodności.
9. Sprzedawca przestrzega, że Kupujący lub osoba trzecia może ponieść szkodę na skutek używania produktów niezgodnie z przeznaczeniem i z instrukcją użytkowania.
10. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu, z tym że w stosunku do Usługobiorców oraz Kupujących, którzy zawarli umowę na i/lub wnieśli opłatę na poczet świadczenia usługi przez Usługodawcę/Sprzedawcę przed dokonaniem zmiany, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w dniu zawarcia umowy i/lub w dniu dokonania płatności.
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.