Mój koszyk

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG ZA POS REDNICTWEM SERWISU L'OCCITANE


1. Postanowienia ogólne
2 Podstawowe definicje
3 Rodzaje i zakres świadczonych usług
4 Zamówienia telefoniczne
5 Zawarcie umowy o świadczenie Usług
6 Sposób realizacji zamówień
7 Zasady płatności
8 Odstąpienie od Umowy oraz szczegółowa procedura zwrotu towarów
9 Zasady postępowania reklamacyjnego
10 Rękojmia i gwarancja
11 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym w
celu prawidłowego korzystania z Usług elektronicznych
12 Czas trwania umowy
13 Odpowiedzialność kontraktowa
14 Zasady przetwarzania danych osobowych
15 Postanowienia końcowe


1 Postanowienia ogólne ↑
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług realizowanych za pośrednictwem serwisu sprzedażowego znajdującego się na stronie: pl.loccitane.com, zwanego dalej Serwisem.
2. Regulamin określa ponadto zasady, prawa i obowiązki administratora Serwisu, zwanego dalej: Usługodawcą oraz klientów Serwisu, zwanych dalej Usługobiorcami, jak również zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców.
3. Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem w każdym przypadku zamiaru korzystania z usług realizowanych za  ośrednictwem Serwisu, także w razie zamiaru skorzystania z Usług niewymagających zarejestrowania ani zgłoszenia.
4. W przypadku Usług, w tym wymagających jak i niewymagających zarejestrowania lub zgłoszenia, Usługodawca stwarza Usługobiorcom możliwość uprzedniego zapoznania się z treścią Regulaminu, poprzez udostępnienie jego treści na stronie internetowej Serwisu, w konsekwencji czego Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać jego postanowień w przypadku podjęcia decyzji o zamiarze skorzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Serwisu.
5. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin jest dostępny również w siedzibie Usługodawcy, wskazanej w pkt 2 ust. 1 Regulaminu.
6. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili zawarcia umowy, tj. skorzystania z jakichkolwiek usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu.
7. Umożliwienie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., Nr 144, poz. 344, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.
8. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego
kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz możliwość połączenia z siecią
Internet za pomocą jakiegokolwiek końcowego urządzenia elektronicznego.
Usługobiorców obowiązuje zakaz dostarczania poprzez Serwis jakichkolwiek treści o
charakterze bezprawnym (w szczególności treści obraźliwych, mogących naruszyć
dobra osobiste oraz jakiekolwiek powszechnie obowiązujące przepisy prawa i dobre
obyczaje).


2 Podstawowe definicje ↑
1. Usługodawca – L'Occitane Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki
35, 02-822 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000034064, z kapitałem zakładowym w wysokości 3 754
000 złotych (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące), NIP 525-21-
78-266, Regon 016261811.
2. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, która zawiera z Usługodawcą umowę na zasadach
określonych w Regulaminie.
2. Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o
Regulamin.
3. Usługi elektroniczne - Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na
rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin, tj. usługi świadczone bez jednoczesnej
obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie
Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego
przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w
całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
4. Sprzedawca – Usługodawca w zakresie w jakim prowadzi sprzedaż za pośrednictwem
Serwisu,
5. Kupujący – Usługobiorca dokonujący zakupu produktów za pośrednictwem Serwisu,
6. Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Kupującego w banku poprzez konto
internetowe, stacjonarne lub na poczcie;
7. Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Kupującego z konta bankowego
on-line, za pośrednictwem systemu PayU.pl lub innych systemów płatności on-line.


3 Rodzaje i zakres świadczonych usług ↑
1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Usługodawca świadczy usługi polegające na
sprzedaży produktów marki L’OCCITANE, znajdujących się w ofercie Usługodawcy.
2. Oferta świadczenia Usług elektronicznych jest ważna do czasu zawieszenia lub
zaprzestania ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do
zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług elektronicznych bez uprzedniego
zawiadamiania Usługobiorców, z zachowaniem praw nabytych przez tych
Usługobiorców, którzy wnieśli skutecznie opłatę na poczet świadczenia danej Usługi.
3. Produkty sprzedawane w ramach świadczonych Usług spełniają wymagania prawa
polskiego. Sprzedawca zwraca uwagę na możliwość obowiązywania odmiennych
regulacji prawnych w innych krajach niż Polska, co Kupujący powinien uwzględnić przy
decyzji o wysyłce produktu do innego kraju niż Polska. Kupujący ma obowiązek
sprawdzić w stosownych urzędach kraju, do którego zamierza produkty wywieźć lub
przekazać, czy produkty, jakie zamierza zamówić, mogą być do tego kraju importowane.


4. Zamówienia telefoniczne ↑
1. Kupujący składający zamówienie za pośrednictwem telefonu wykorzystuje do tego
numer telefoniczny podany przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu.
Kupujący, który kontaktuje się z Usługodawcą w celu złożenia zamówienia przez telefon,
podaje Usługodawcy nazwę towaru spośród towarów znajdujących się na stronie
internetowej Serwisu oraz ilość towaru, jaką chce zamówić.
2. Kupujący następnie określa sposób i adres dostawy oraz formę płatności, a także
wskazuje adres poczty elektronicznej, albo adres korespondencyjny w celu
potwierdzenia zamówienia przez Usługodawcę.
3. W chwili składania zamówienia przez telefon, Kupujący informowany jest o danych
Usługodawcy, o cenie łącznej wybranego towaru, wraz ze sposobem realizacji oraz
łącznym koszcie wybranego sposobu dostawy, a także o wszystkich dodatkowych
kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zawartą w niniejszym punkcie
umową sprzedaży.
4. Złożenie zamówienia następuje w chwili odbywania przez strony rozmowy
połączenia telefonicznego, jednak umowa sprzedaży zostaje uznana za zawartą dopiero
z chwilą mailowego lub korespondencyjnego potwierdzenia złożonego przez
Kupującego przez telefon zamówienia na trwałym nośniku (na adres e-mail lub adres
korespondencyjny Kupującego, przekazany w trakcie rozmowy telefonicznej).
5. Usługodawca potwierdza Kupującemu warunki umowy sprzedaży, przesyłając je na
trwałym nośniku w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumenta, na adres
poczty elektronicznej Kupującego lub adres korespondencyjny wskazany w czasie
rozmowy telefonicznej, zgodnie z ust. 4 powyżej.
6. Po zawarciu umowy sprzedaży zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu,
Usługodawca może skontaktować się z Kupującym za pośrednictwem podanego numeru
telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, wskazanej przez Kupującego, w celu
uzyskania niezbędnych informacji uzupełniających celem wykonania Usługi lub w
przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, które uniemożliwiają lub utrudniają
wykonanie zawartej umowy na wskazanych przez strony warunkach.


5 Zawarcie umowy o świadczenie Usług ↑
1. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na przeglądaniu
zawartości Serwisu następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w
Serwisie przez Usługobiorcę.
2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi wymaga wysłania prawidłowo wypełnionego
formularza w postaci elektronicznej za pośrednictwem Serwisu., z zastrzeżeniem pkt 4
Regulaminu.
3. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą potwierdzenia przez
Usługodawcę otrzymania poprawnie wypełnionego formularza oraz zatwierdzenia
zamówienia, które dokonywane jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres
Usługobiorcy podany w formularzu lub z chwilą wysłania do Usługobiorcy wiadomości
e-mail z potwierdzeniem zamówienia złożonego w formie telefonicznej, zgodnie z pkt 4
Regulaminu.
4. Usługodawca każdorazowo przesyła na wskazany przez Kupującego adres e-mail,
wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia, umożliwiając mu tym samym
zapoznanie się z potwierdzeniem oraz podsumowaniem zamówienia na trwałym
nośniku oraz zaleca jednocześnie Kupującemu zachowanie maili potwierdzających
zawarcie umowy na nośniku papierowym lub informatycznym w celu możliwości ich
każdorazowej konsultacji.
5. Osoba wysyłająca formularz do Usługodawcy, która nie występuje w imieniu
własnym, zobowiązana jest posiadać i na życzenie Usługodawcy przedstawić, stosowne
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu właściwego Usługobiorcy.
6. Usługobiorcy mogą uzyskać pomoc kontaktując pod numerem telefonu: +48 698 129
758 od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18 lub wysyłając wiadomość e-mail na
adres: sklep@loccitane.com.pl.


6 Sposób realizacji zamówień ↑
1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili ostatecznego przyjęcia i zatwierdzenia
przez Sprzedawcę Zamówienia złożonego przez Kupującego lub w przypadku
zamówienia złożonego drogą telefoniczną, z momentem przesłania do Kupującego
potwierdzenia złożonego telefonicznie zamówienia. Fakt złożenia zamówienia zostanie
automatycznie potwierdzony przez system drogą elektroniczną, również w przypadku
zamówień składanych drogą telefoniczną.
2. Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożonego elektronicznie zamówienia wraz z
potwierdzeniem jego otrzymania i zatwierdzeniem przez Sprzedającego, a w przypadku
zamówień składanych telefonicznie, na adres e-mail wskazany w trakcie rozmowy
telefonicznej przez Kupującego lub w odpowiedzi na wiadomość e-mail, przesłaną przez
Kupującego na adres e-mail Usługodawcy.
3. W zamówieniu złożonym lub wypełnionym w języku polskim należy podać adres
płatnika. Jeżeli adres dostawy jest inny niż adres płatnika, należy dodatkowo wpisać
adres odbiorcy.
4. Jeśli zamówiony produkt jest już w sprzedaży, sklep przygotuje zamówienie w ciągu 5
dni roboczych od daty złożenia zamówienia, a firma kurierska dostarczy go pod
wskazany adres w ciągu kolejnych 2 dni roboczych,
5. Przesyłki są doręczane w godzinach od 9.oo do 17.oo w dni robocze, tj. od
poniedziałku do piątku.
6. W przypadkach wystąpienia zjawiska siły wyższej, przez które należy rozumieć w
szczególności strajki, kataklizmy, kryzysy gospodarcze, zamknięcie granic,
wprowadzenie na terenie kraju stanu nadzwyczajnego lub stanu uniemożliwiającego lub
znacznie utrudniającego prowadzenie przez Sprzedawcę działalności gospodarczej lub
innych z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy, wysyłka zostanie zrealizowana w
najszybszym możliwym terminie, a jeśli z uwagi na okoliczności faktyczne, o których
mowa powyżej, realizacja zamówienia okaże się niemożliwa lub nadmiernie utrudniona,
zamówienie zostanie anulowane, a przekazane przez Kupującego środki finansowe
zostaną w pełni zwrócone na numer rachunku bankowego, z którego zostały przekazane
Sprzedawcy
7. Każde zamówienie złożone przez Kupującego za pośrednictwem Serwisu lub za
pośrednictwem zamówień telefonicznych musi zostać potwierdzone przez Sprzedawcę
w terminie do 72 godzin od momentu otrzymania zamówienia. Potwierdzenie
zamówienia przez Sprzedawcę jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży
między Kupującym, a Sprzedającym.
8. Niepotwierdzone przez Sprzedawcę zamówienie może zostać anulowane w
przypadku braku możliwości potwierdzenia realizacji z uwagi na nieprzekazanie przez
Kupującego niezbędnych danych kontaktowych lub adresu do doręczenia zamówionego
towaru, w braku dostępności wybranego przez Kupującego towaru lub braku
odpowiedzi Kupującego na pytania Sprzedawcy dotyczące dokonanego zamówienia,
niezbędne do jego realizacji (ważna przyczyna). Anulowanie zamówienia w formie
komunikatu zostanie wysłane pocztą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych od dnia
złożenia zamówienia z jednoczesnym wskazaniem ważnych przyczyn anulowania
zamówienia. W przypadku, gdy Kupujący złoży zamówienie telefonicznie, nie
przekazując jednocześnie swojego adresu e-mail lub adresu korespondencyjnego,
zamówienie zostanie automatycznie anulowane z uwagi na brak możliwości jego
potwierdzenia na trwałym nośniku, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego
prawa. Pomiędzy stronami nie zostaje zawarta umowa sprzedaży, ani żadna inna
umowa cywilno-prawna do momentu potwierdzenia otrzymania zamówienia
Kupującego i jego potwierdzenia przez Sprzedawcę .
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia lub jego części w
przypadku braku zamówionego produktu lub w wypadku zaistnienia sytuacji, o której
mowa w ust. 6, o czym Kupujący zostanie powiadomiony telefonicznie lub drogą
mailową z zastrzeżeniem ust. 8 powyżej. Zamówienia będą realizowane według
kolejności wpływania zamówień.
10. Oferta sprzedaży poszczególnych produktów jest ważna aż do wyczerpania zapasów.
Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba
towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych
zamówień na towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych odpowiednio promocją
lub wyprzedażą.
11. Kupujący lub odbiorca zamówienia powinien przy dostawie sprawdzić stan
przesyłki.
12. W przypadku nieprawidłowości stwierdzonych w obecności kuriera, należy
odmówić odbioru przesyłki i bezzwłocznie przedstawić kurierowi wszystkie
zastrzeżenia odnośnie stwierdzonej nieprawidłowości. Zastrzeżenia te winny być
złożone przez Kupującego lub odbiorcę zamówienia na dokumencie i podpisane przez
kuriera. Odmowę odbioru należy zgłosić w Dziale Obsługi Klienta pod numerem +48
698 129 758.
13. W sytuacji, o której mowa w ust. 12 powyżej, Sprzedawca niezwłocznie uzgodni z
Kupującym sposób wykonania zamówienia, zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
14. W wypadku, gdy Kupujący nie odbierze wysłanego produktu, Sprzedawca ma prawo
zażądać od Kupującego zwrotu kosztów przesyłki.
15. W przypadku wystawienia przez Sprzedawcę faktury, zostanie wysłana Kupującemu
pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym lub pocztą elektroniczną, jeśli
Kupujący wyraził zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
16. Składając zamówienie za pośrednictwem Serwisu, Kupujący oświadcza, że ma pełną
zdolność do czynności prawnych do zaciągania zobowiązań, w tym – jeśli dotyczy – do
zaciągania zobowiązań w imieniu osoby trzeciej w tym zakresie.


7 Zasady płatności ↑
1. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty za zamówiony towar mogą się różnić w
szczególności w zależności od wybranego sposobu transportu i każdorazowo będą
określane w Serwisie, formularzu zamówienia oraz w wiadomości e-mail
potwierdzającej przyjęcie zamówienia, a w przypadku zamówień składanych w formie
telefonicznej, w wiadomości e-mail wysłanej na wskazany przez Kupującego adres
poczty elektronicznej.
2. Jeżeli co innego nie wynika z pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, lub
jeżeli Sprzedawca nie wskaże innego sposobu rozliczenia, w sposób opisany w ust. 1,
Usługobiorca ma do wyboru następujące sposoby płatności:
1) kartą kredytową– realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez
Sprzedawcę potwierdzenia obciążenia rachunku Kupującego lub uznania rachunku
Sprzedawcy , w braku przesłania odpowiedniego potwierdzenia dokonania płatności.
2) płatność przy odbiorze – o ile liczba przesyłek nieodebranych nie przekracza 5%
wszystkich wysłanych do Usługobiorcy przesyłek z ostatnich 12 m-cy.
3. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest dokonywanie płatności następującymi
kartami bankowymi (kredytowymi i debetowymi): VISA, MasterCard, Diners, American
Express, Maestro.
4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zwierają podatek VAT. Cena podana
przy każdym zamówieniu jest wiążąca w chwili potwierdzenia złożonego zamówienia
przez Sprzedawcę .
5. Usługodawca dolicza do przesyłek opłatę za przesyłkę kurierską w kwocie 9,90zł
brutto. Koszty dostawy będą Kupującemu podane każdorazowo przed złożeniem
Zamówienia przez Kupującego, a Kupujący otrzymując potwierdzenie złożonego
zamówienia będzie poinformowany o całkowitym jego koszcie, uwzględniającym koszt
transportu zamówionego towaru.
6. Usługodawca może zmienić oferowane opcje oraz wysokość opłat za dostawy w
dowolnej chwili, przy czym forma i wysokość opłat za dostawę zaakceptowana przez
Sprzedawcę po złożonym przez Kupującego zamówieniu będzie wiążąca dla umowy
sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego zamówienia przez Kupującego. W
szczególności, Usługodawca może uzależnić dostępność dla Kupującego opcji „płatność
przy odbiorze” od spełnienia określonych warunków takich jak przestrzeganie
Regulaminu, odbieranie przesyłek z zamówionymi produktami, czy też wartość
złożonego zamówienia.
7. Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację zamówienia i/lub dostawy, w przypadku
braku zapłaty lub częściowej zapłaty należności przez Kupującego, jak również w
przypadku uzasadnionego incydentu związanego z płatnością, oszustwa lub próby
oszustwa w związku z korzystaniem z Serwisu, chwilowego lub całkowitego braku
dostępności zamówionego towaru lub z innej ważnej przyczyny, o której mowa w pkt. 5
ust. 8 Regulaminu.
8. W celu złożenia zamówienia z wysyłką za granicę Kupujący powinien zadzwonić do
Biura Obsługi Klienta +48 698 129 758 lub wysłać e-mail na sklep@loccitane.com.pl w
celu ustalenia kosztów dostawy.


8 Odstąpienie od Umowy oraz szczegółowa procedura zwrotu towarów ↑
1. Kupujący, aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia objęcia zamówionego produktu w posiadanie poinformować w
sposób jednoznaczny (pismo wysłane pocztą na adres wskazany w pkt 2 ust. 1 lub
pocztą elektroniczną na adres: sklep@loccitane.com.pl, podając w tytule wiadomości:
„Odstąpienie + nr zamówienia) Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia, dołączając dowód
dokonania zakupu za pośrednictwem Serwisu lub też potwierdzenie wysłane przez
Sprzedawcę w przypadku, gdy zamówienie zostało dokonane przez Kupującego drogą
telefoniczną.
2. Zgodnie z art. 38 pkt ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia nie może być
wykonane w odniesieniu do produktów, które zostały rozpakowane po dostawie i które
nie mogą być zwrócone ze względu na konieczność zapewnienia higieny i ochrony
zdrowia. Kupujący jest informowany odnośnie braku możliwości odstąpienia od umowy
zakupu produktów, które zostały rozpakowane i których ponowne wprowadzenie do
obrotu przez Sprzedawcę rodziłoby ryzyko w zakresie higieny i ochrony zdrowia
konsumentów (np. produkty sterylne, produkty do pielęgnacji skóry) , w potwierdzeniu
zamówienia wysłanego do Kupującego na wskazany adres e-mail.
3. Kupujący ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zamówione produkty nie później niż w
terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
4. Zwroty należy kierować na adres: L'Occitane Polska Sp. z o.o., ul. Floriańska 14, 33–
332 Kraków. Na przesyłce powinien być napis "Zwrot".
5. Kupujący odstępując od umowy odpowiada za zmniejszenie wartości produktu
wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
6. Po otrzymaniu przesyłki zwrotnej, Kupującemu odstępującemu od umowy, należy się
zwrot ceny towaru powiększony, o koszt jego wysyłki poniesiony przy zakupie – do
wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.
Usługodawca nie ponosi kosztu opłat pocztowych zwracanych towarów.
7. Sprzedawca ma prawo powstrzymać się ze zwrotem ceny do momentu otrzymania
zwracanych produktów.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
L’OCCITANE sp. z o.o.
ul. Floriańska 14, 33–332 Kraków
e-mail: sklep@loccitane.com.pl tel. +48 698 129 758
Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy:
...................................................................
Data zawarcia umowy/odbioru:
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
Adres konsumenta(-ów):
Podpis konsumenta(-ów):
Data:


9 Zasady postępowania reklamacyjnego ↑
1) Reklamacje Kupujący może składać w formie elektronicznej na adres:
sklep@loccitane.com.pl lub pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Sprzedawcy,
wskazany w pkt 2 ust. 1 Regulaminu.
2) Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko (nazwę), adres pocztowy Kupującego oraz
załączony stosowny dowód zakupu, np. paragon, fakturę, wydruk z terminala
płatniczego, wyciąg bankowy itp.
3) Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez
Sprzedawcę, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Brak odpowiedzi Sprzedawcy
na reklamację Kupującego będącego konsumentem w terminie wskazanym w zdaniu
poprzednim uważa się za jej uznanie.
4) Sprzedawca ma prawo zwrócić się o informację na temat tożsamości Kupującego lub
odbiorcy zamówienia oraz dokonać weryfikacji, czy osoba zgłaszająca reklamację jest
osobą uprawnioną do jej zgłoszenia.
5) Sprzedawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu oraz
powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy
o prawach konsumenta.
6) O decyzji Sprzedawcy Kupujący zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub
pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.
7) W przypadku ustalenia zasadności reklamacji, Kupujący odsyła towar przesyłką
pocztową ekonomiczną na adres: L'Occitane Polska Sp. z o.o., ul. Floriańska 14, 33–332
Kraków.
8) Wszelkie problemy związane z zamówieniem można też zgłaszać pod numerem
telefonu: +48 698 129 758 lub na adres e-mail: sklep@loccitane.com.pl
9) Sprzedawca nie jest zobowiązany i nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązywanie
sporów z konsumentami w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 23 września 2016 r.
o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823 z
późn. zm.). Jeżeli wskutek złożenia reklamacji wniesionej przez Kupującego będącego
konsumentem, spór pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nie został rozwiązany,
Sprzedawca przekazuje Kupującemu będącemu konsumentem na papierze lub innym
trwałym nośniku oświadczenie o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.


10 Rękojmia i gwarancja ↑
1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu produktów bez wad.
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi realizowana jest stosownie do postanowień Kodeksu
cywilnego.
2. W przypadku, gdy produkty będą posiadały gwarancję producenta, importera lub
sprzedawcy, informacje o warunkach gwarancji będą umieszczone przy opisie produktu
i/lub dostarczone wraz z produktem.


11 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem
teleinformatycznym w celu prawidłowego korzystania z Usług elektronicznych ↑
1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług elektronicznych, Usługobiorcy
powinni dysponować:
a) systemem operacyjnym Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8, dla iPada z
systemem iOS 5.0 lub wyższym, dla Androida urządzenie z systemem Android w wersji
2.3. lub wyższej,
b) Konfiguracja komputera: procesor Pentium II lub lepszy o prędkości taktowania co
najmniej 400 MHz, min.128 MB pamięci RAM,
c) łącze internetowe dowolne,
d) przeglądarka internetowa : dowolna;
2. Usługodawca zastrzega, że w trakcie korzystania z Usługi dostępnej z wykorzystaniem
teleinformatycznej transmisji danych, mogą zaistnieć pozostające poza kontrolą
Usługodawcy, okoliczności i czynniki mające wpływ na możliwość korzystania z usługi
tj. warunki pogodowe, nieprawidłowa instalacja, niedostateczna jakość sygnału, usterka
lub awaria sieci teleinformatycznej lub inne podobne okoliczności. W przypadku
zaistnienia okoliczności, o których mowa w zdaniu powyższym, Usługodawca dołoży
należytych starań w celu umożliwienia dokonywania niezakłóconych zamówień za
pośrednictwem Serwisu jak również zamówień telefonicznych, jednak nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu niezawinionych przez niego okoliczności, pozostających poza
jego wpływem.


12 Czas trwania umowy ↑
1. Umowy zawieranie przez Usługodawcę są zawierane na czas określony, niezbędny do
ich realizacji.
2. Umowa o świadczenie Usług polegających na przeglądaniu zawartości Serwisu
rozwiązuje się w momencie zaprzestania korzystania z Serwisu.


13 Odpowiedzialność kontraktowa/strong> ↑
1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie przez Kupującego niebędącego konsumentem
z Usług, odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko takiego Usługobiorcy, co nie wyłącza
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie których Usługodawca
odpowiada za wady sprzedanych rzeczy.
2. Obowiązkiem Stron jest przestrzeganie postanowień Regulaminu.
3. Działanie lub zaniechanie Strony w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem
może powodować powstanie szkód.
4. Naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu jak i inne działanie zawinione Strony
może stanowić podstawę do zaprzestania świadczenia Usług, odmowy ich świadczenia
oraz odstąpienia od zawartej z Kupującym na podstawie niniejszego Regulaminu
umowy.
5. Usługodawca zastrzega, że wykorzystywanie przez Usługobiorcę danych oraz
informacji udostępnianych w ramach świadczenia Usług do innych celów niż realizacja
usługi, w tym w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp. wymaga
uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody Usługodawcy.
6. Usługodawca zastrzega, że przestrzega polityki ochrony danych osobowych,
dostępnej na stronie internetowej Serwisu i nie wyraża zgody na jakiekolwiek
ujawnianie danych osobowych wbrew właściwym przepisom.
7. Usługodawca zastrzega, że nie jest autorem treści zamieszczonych na stronach
internetowych umieszczonych na innych domenach, do których linki mogą zostać
umieszczone w Serwisie i nie daje gwarancji, że treści tam zamieszczone są/będą
aktualne. Usługodawca wskazuje na konieczność zapoznania się z regulaminami oraz
politykami ochrony danych osobowych domen, o których mowa w zdaniu powyższym,
przed rozpoczęciem korzystania z usług dostępnych za ich pośrednictwem.


14 Zasady przetwarzania danych osobowych ↑
1. Usługobiorca, dokonując zgłoszenia, rejestracji lub zamówienia za pośrednictwem
Serwisu, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
koniecznym do realizacji Usług.
2. W ramach świadczenia Usług na podstawie niniejszego Regulaminu oraz zgody
Usługobiorcy, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i ich swobodnego przepływu (dalej: „RODO”), do przetwarzania danych
osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany
lub rozwiązania umowy o świadczenie Usługi oraz wyłącznie w celu prawidłowej
realizacji Usługi - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy.
3. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez
Usługobiorcę z Usługi w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca
może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do
ustalenia jego ewentualnej odpowiedzialności.
4. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
1) nazwisko i imiona Usługobiorcy,
2) imię i nazwisko osoby upoważnionej do odebrania przesyłki (jeśli potrzebne oraz
jeśli osoba, o której mowa wyraziła na to zgodę, co powinno zostać wykazane przez
Usługobiorcę na każdorazowe wezwanie Usługodawcy),
2) adres zamieszkania lub pobytu, niezbędny do doręczenia zamówionego towaru,
4) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu,
5) adres poczty elektronicznej,
6) numer telefonu.
5. Udostępniając formularz rejestracyjny, Usługodawca określa dane osobowe
Usługobiorcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia
Usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych
osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
6. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób
korzystania przez Usługobiorcę z Usług na podstawie niniejszego Regulaminu (dane
eksploatacyjne):
a) oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których
mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system
teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z
Usług,
d) informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę Usług.
7. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO.
8. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych
Usługobiorcy. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
9. W związku z celami wykonywania określonych niniejszym Regulaminem Usług,
odbiorcą danych osobowych Usługobiorców mogą być podmioty pośredniczące w
wykonaniu umowy (np. firmy transportowe, firmy montażowe lub wykonujące inne
usługi związane z wykonaniem umowy), a także podmioty pośredniczące w działaniach
wykonywanych przez administratora np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii
prawnych.
10. Usługobiorcy będący osobami fizycznymi w rozumieniu przepisów RODO posiadają
prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane w
celach marketingowych) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


15 Postanowienia końcowe ↑
1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z Regulaminem, a
Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień w ramach
dokonywanych za pośrednictwem Serwisu ora za pośrednictwem urządzeń
telefonicznych zamówień.
2. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia należności za Usługi w terminie i w
sposób określony przez Usługodawcę dla danej Usługi.
3. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę zaoferowanych Usług w sposób
sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy
Usługodawcy.
4. Usługodawca zastrzega, że materiały zamieszczone w Serwisie, objęte są ochroną
prawną, w tym wynikającą z majątkowych praw autorskich, czy praw własności
przemysłowej. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach
dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w
Internecie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice
dozwolone prawem jest zabronione.
5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji złożonego
zamówienia jest L’Occitane International SA Chemin du Pré-Fleuri 5, kod pocztowy 165,
1228 Plan-les-Ouates, Genewa, Szwajcaria. Polski oddział - L'Occitane Polska Sp. z o.o. , z
siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034064, z
kapitałem zakładowym w wysokości 3 754 000 złotych (słownie: trzy miliony siedemset
pięćdziesiąt cztery tysiące), NIP 525-21-78-266, Regon 016261811.
6. Usługobiorca może wyrazić także zgodę na otrzymywanie informacji handlowych
dotyczących Produktów i Usług Usługodawcy za pomocą środków komunikacji
elektronicznej oraz zgodę na wykorzystywanie przez L’Occitane International SA
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do celów marketingu bezpośredniego. Zgoda
może zostać w każdym czasie odwołana poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail
Usługodawcy wskazany w Regulaminie.
7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Usług na zasadach ogólnych z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu. W
przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek działania
(nawet możliwego do przewidzenia) osoby trzeciej, z winy Kupującego lub wskutek siły
wyższej, Usługodawca zajmie stanowisko i poinformuje niezwłocznie o tej okoliczności
Kupującego w sposób przyjęty z danym Kupującym.
8. Informacje dostępne w Serwisie nie zawierają bez żadnej bezpośredniej lub
domniemanej gwarancji odnośnie ich kompletności, dokładności, aktualności,
autentyczności dostępności lub wiarygodności.
9. Sprzedawca przestrzega, że Kupujący lub osoba trzecia może ponieść szkodę na
skutek używania produktów niezgodnie z przeznaczeniem i z instrukcją użytkowania.
10. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu, z tym że w stosunku do
Usługobiorców oraz Kupujących, którzy zawarli umowę na i/lub wnieśli opłatę na
poczet świadczenia usługi przez Usługodawcę/Sprzedawcę przed dokonaniem

Zapisz się na nasz newsletter, aby być na bieżąco ze specjalnymi ofertami od L’OCCITANE.

"discounts": {"pwp": { "products": ["zestaw-pwp","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",0 ], "type":"pwp", "heading":"Oferta miesiąca", "success":"Oferta miesiąca", "threshold":"178" }, "wiosna04":{"products":["prezent-dla-czlonkow-prowansalskiego-klubu-piekna-3"],"type":"single_product","heading":"WIOSNA04 - Herbae window until 28/05/2024","success":"PREZENT dla Członków Prowansalskiego Klubu Piękna","threshold":"329.0"},"bransoletka04":{"products":["bransoletka-ania-kruk_perla","bransoletka-ania-kruk_kuleczki","bransoletka-ania-kruk_kolka"],"type":"gift_selector","heading":"Twój PREZENT online","success":"Oferta","threshold":"379.0"},"zapach24":{"products":["woda-toaletowa-kwiat-wisni-3","woda-toaletowa-werbena-6","woda-toaletowa-neroli-orchidea-4"],"type":"gift_selector","heading":"Twój PREZENT online - ZAPACH24","success":"Twój PREZENT online","threshold":"99.0"} }