Mój koszyk

Regulamin akcji “Voucher SPA”

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ - „Voucher SPA”

 1. Postanowienia ogólne
  1.1.         Akcja promocyjna prowadzona będzie pod nazwą Voucher SPA (dalej zwana: Akcją promocyjną).
  1.2.         Organizatorem Akcji promocyjnej jest L’Occitane Polska Sp. z o.o.  Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000034064, NIP: 5252178266, wysokość  kapitału zakładowego:  3 754 000,00 zł (zwana dalej „L’Occitane”).

 2. Zasady akcji promocyjnej
  2.1.         W Akcji promocyjnej mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne (dalej zwane Uczestnikiem), które spełniły następujące warunki:
  2.1.1.  dokonały w sklepie Organizatora za dowolną kwotę zakupu towarów.
  2.1.2.  Wypełniły kupon promocyjny oraz odpowiedziały na zawarte w nim pytanie konkursowe: „Jaki jest Twój wymarzony prezent od L’Occitane?”. Komisja konkursowa wybierze najciekawszą odpowiedź.
  2.2.         Akcja promocyjna trwa od 21 do 31 grudnia 2015r. w wybranych sklepach L’Occitane: L’Occitane Arkadia, L’Occitane Galeria Mokotów oraz L’Occitane Sadyba Best Mall.
  2.3.         Uczestnik przystępujący do Akcji promocyjnej powinien zapoznać się niniejszym Regulaminem i przystępując do Akcji promocyjnej wyrazić zgodę na jego obowiązywanie. Udział w Akcji promocyjnej oznacza akceptację przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
  2.4.         Akcja promocyjna polega na przyznaniu Nagrody Uczestnikowi – Zwycięzcy konkursu spełniającemu warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie, w tym w punkcie 2.
  2.5.         Nagrodą jest voucher dla dwóch osób, tj. uprawniający Zwycięzcę konkursu i osobę towarzyszącą do:
  a)       skorzystania z 2 noclegów w pokoju w Hotel uUroczysko Siedmiu Stawów Gola Dzierżanowska 21, 58-217 Niemcza,
  b)       skorzystania z wyżywienia (śniadania, obiady, kolacje) dla każdej z  dwóch osób w ciągu 2 dni pobytu,
  c)       skorzystania z zabiegu w SPA by L'Occitane (Odżywczy Masaż Shea),
  d)       bezpłatnego korzystania z rowerów, tenisa stołowego, kijków do Nordic Walking, gier planszowych, gabinetów fitness,
  e)       korzystania z nieograniczonego dostępu do Strefy Wellness (basen, jacuzzi, sauna, łaźnia).
  2.6.     Komisja Konkursowa w terminie do dnia 29.01.2016 r. wybierze najciekawszą w ocenie Komisji Konkursowej odpowiedź na pytanie konkursowe i przyzna Nagrodę autorowi tej odpowiedzi.
  2.7.     Wartość Nagrody przekracza 760 zł i w związku z tym podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości bonu towarowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 oraz 30 ust. 1 pkt 2 updof. Płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest Organizator.
  2.8.     Oprócz Nagrody, Organizator przekaże na rzecz Uczestnika – Zwycięzcy konkursu tytułem darowizny kwotę równą zryczałtowanemu podatkowi od osób fizycznych, o którym mowa w pkt 2.7 powyżej, przeznaczoną na uregulowanie ww. podatku. Uczestnik – Zwycięzca konkursu będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o przyjęciu darowizny na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Z chwilą przekazania przez Organizatora  kwoty pieniężnej tytułem należnego podatku dochodowego na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego, darowiznę będzie uznawać się za wykonaną. W związku z tym, że Uczestnik  - Zwycięzca Konkursu zobowiązany będzie do zapłaty Organizatorowi, jako płatnikowi, kwoty podatku dochodowego, i jednocześnie będzie posiadał roszczenie o wydanie darowizny, a obie wierzytelności będą wzajemne, jednorodne, wymagalne i będą się nadawać do potrącenia, Uczestnik-Zwycięzca Konkursu i Organizator dokonają umownego potrącenia ww. wierzytelności, którego skutkiem będzie umorzenie obu wierzytelności.
  2.9.     Uczestnik – Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych do celów fiskalnych, tj. do wskazania ich we właściwych deklaracjach podatkowych w tym w deklaracji (PIT-8AR).
  2.10. Uczestnik Akcji Promocyjnej przystępując do udziału w Akcji Promocyjnej wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z Akcją Promocyjną na potrzeby związane z udziałem w Akcji Promocyjnej poprzez podpisanie stosownej klauzuli na kuponie promocyjnym. Organizator  oświadcza, iż wszelkie dane osobowe Uczestników uzyskane w związku z Akcją Promocyjną nie będą uzyskiwane do innych celów niż te związane z Akcją Promocyjną lub/i do celów marketingowych lub/i handlowych Organizatora.
  2.11. Brak zgody Uczestnika, w tym Uczestnika – Zwycięzcy Konkursu na warunki podane w niniejszym punkcie uniemożliwia wydanie mu Nagrody, a jednocześnie uprawnia Komisję konkursową do wskazania innego Uczestnika – Zwycięzcy konkursu, któremu przyznana zostanie Nagroda.

 3. Procedura składania i rozpatrywania reklamacji
  3.1.     Reklamacje dotyczące zasad Akcji promocyjnej mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na podany powyżej adres Organizatora, w czasie trwania Akcji promocyjnej oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia Akcji promocyjnej z dopiskiem „Reklamacja dotycząca Akcji Promocyjnej –Voucher SPA”.
  3.2.         Do reklamacji dołączona musi zostać kopia paragonu fiskalnego potwierdzająca zakup towarów w czasie trwania Akcji promocyjnej, opis zarzutów Uczestnika i jego dane adresowe umożliwiające udzielenie przez Organizatora odpowiedzi na reklamację.
  3.3.         Reklamacje będą rozpatrywane przez trzyosobową komisję powołaną przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez Organizatora kompletnej reklamacji.

 4. Postanowienia końcowe
  4.1.         Regulamin Akcji promocyjnej  będzie dostępny w sklepach L’Occitane biorących udział w Akcji promocyjnej.
  4.2.         W sprawach nieuregulowanych obowiązują właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Zapisz się na nasz newsletter, aby być na bieżąco ze specjalnymi ofertami od L’OCCITANE.

"discounts": {"pwp": { "products": ["zestaw-pwp","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",0 ], "type":"pwp", "heading":"Oferta miesiąca", "success":"Oferta miesiąca", "threshold":"178" }, "wiosna04":{"products":["prezent-dla-czlonkow-prowansalskiego-klubu-piekna-3"],"type":"single_product","heading":"WIOSNA04 - Herbae window until 28/05/2024","success":"PREZENT dla Członków Prowansalskiego Klubu Piękna","threshold":"329.0"},"bransoletka04":{"products":["bransoletka-ania-kruk_perla","bransoletka-ania-kruk_kuleczki","bransoletka-ania-kruk_kolka"],"type":"gift_selector","heading":"Twój PREZENT online","success":"Oferta","threshold":"379.0"},"zapach24":{"products":["woda-toaletowa-kwiat-wisni-3","woda-toaletowa-werbena-6","woda-toaletowa-neroli-orchidea-4"],"type":"gift_selector","heading":"Twój PREZENT online - ZAPACH24","success":"Twój PREZENT online","threshold":"99.0"} }